home home contact us 관리자모드 영문홈페이지
아이디패스워드분실 회원가입
                     학회장 인사말
                     학회소개 및 연혁
                     학회정관
                     임원명단
                     당연직 이사(평의원)
                     종신회원 명단

HOME > 학회소개 > 임원명단  

회 장 최인 (서강대)
부회장 정용승 (경희대)
감 사 이우진 (고려대)
김재영 (서울대)
사무국장 이윤수 (서강대)
사무차장 주하연 (서강대)
심명규 (연세대)
이 사 미시
김봉근(서울대)
김진우(서울대)
한종희(연세대)
주병기(서울대)
안일태(중앙대)
주하연(서강대)
최윤정(연세대)

거시
조성훈(연세대)
박웅용(서울대)
이미혜(강원대)
이준희(영남대)
신관호(고려대)
장용성(서울대)

계량
서명환(서울대)
박상수(고려대)
한희준(성균관대)
유병철(동아대)
최승문(서울시립대)
김덕파(고려대)
윤정모(한양대)
계량경제학보 (JETEM)
편집위원장
곽노선(서강대)